Eldning av trädgårdsavfall är ett säkert vårtecken. Men mycket material gör sig bättre på återvinningscentralen än att elda upp i en brasa. Vill det sig illa kan eldningen leda till misstankar om miljöbrott.

Under våren är det många som röjer upp och städar i trädgården. Många eldar upp sitt skräp men tar då gärna tillfället i akt och eldar upp mycket av det skräp som blir över vid dessa vårstädningar. Men vad är egentligen okej att elda?

– I klartext kan man säga att det är okej att elda trädgårdsavfall som exempelvis kvistar, ris och grenar. Men det är inte tillåtet att elda annat avfall som till exempel hushållsavfall, plast, gummi, träpallar, målat eller impregnerat virke, spånskivor med mera. Eldar man sådant material riskerar man att bli misstänkt för miljöbrott, säger Monika Ivert, chef för regionala miljöbrottsgruppen i polisregion Väst.

Behandlade material, som inte förekommer naturligt i naturen, innehåller farliga ämnen som sprids ut i luften via röken från elden. Den överblivna askan går också ner i marken och sprids ut på en större yta genom vattenflöden under mark.

Polisens miljöbrottsgrupp utreder varje år många fall av otillåten eldning, det vill säga brott mot miljöbalkens 29 kap 1§.

– Då vi utreder dessa brott tar vi prov på askan från eldningshögarna.

Proven från askan skickas för analys, och ett vanligt analysresultat efter en brasa där det exempelvis eldats hushållsavfall, impregnerat eller målat virke, isolering, plast eller annat emballage-material kan innehålla ämnen som dioxin, PCB och tungmetaller som exempelvis arsenik, koppar, krom, bly med mera.

– Det är många ämnen där som vi inte vill att de släpps ut i vår natur. Så var på den säkra sidan, för vår miljös skull. Tänk er för innan ni eldar och ta det säkra före det osäkra och kör ert avfall till kommunernas återvinningscentraler, säger Monika Ivert.

Förutom miljöaspekterna är det också viktigt att tänka på brandrisken. Vid eldning av trädgårdsavfall bör man kontakta kommunen för att ta reda på vilka regler som gäller just där. I en del kommuner är det endast tillåtet att elda under vissa veckor på året. Information om eldningsförbud finns på kommunens, länsstyrelsens eller räddningstjänstens webbplatser.

Miljöbalken om miljöbrott

Miljöbalkens 29 kapitel 1§

”För miljöbrott döms till böter eller fängelse i högst två år den som med uppsåt eller av oaktsamhet.

1. Orsakar att det i mark, vatten eller luft släpps ut ett ämne som typiskt sett eller i det enskilda fallet medför eller kan medföra

a. en förorening som är skadlig för människors hälsa, djur eller växter i en omfattning som inte har ringa betydelse, eller

b. någon annan betydande olägenhet i miljön.…”

Källa: Polisen.se
Bild: Photo by Dominic Sansotta on Unsplash