Människors vilja att vaccinera sig kan påverkas av monetära incitament. Studiens författare tror att det kan vara ett kostnadseffektivt alternativ.

– Det är logiskt att tro att kostnaden för samhället blir lägre, säger forskaren Pol Campos-Mercade.

Vad kan göra människor mer mottagliga för vaccinationen? Olika försök att belöna personer som tvekar finns över hela världen. Från $ 5 i betalning i Vancouver, Kanada, USAs president Joe Biden talade för en ersättning upp till $ 100 . Är det dock effektivt? Forskarna var nyfikna.

Ja, svaret var ja.

– När de erbjöds 200 kronor i ersättning valde fler svenskar att vaccinera sig. Enligt Pol Campos-Mercade, ekonom vid Köpenhamns universitet, ökade vaccinationsgraden med 4 procentenheter i vår studie.

Det spelar ingen roll vilken ålder eller utbildning du har.

Studien genomfördes på ett representativt urval av 8 286 svenskar i åldrarna 18 till 49 år, som delades in i
fyra grupper. Deltagare i en grupp fick en utbetalning på 200 kronor om de vaccinerades mot covid-19
inom 30 dagar. Vaccinerna verifierades med hjälp av Folkhälsomyndighetens nationella vaccinationsregister.
Resultaten visar att jämfört med kontrollgruppen hade gruppen som erbjöds pengar en högre vaccinationsgrad. Inom 30 dagar efter undersökningen hade 76% av de som erbjöds kontanter vaccinerats, jämfört med 72% av dem i kontrollgruppen.

– Vi märkte också, något överraskande, att allas vaccinationsgrad ökade, oavsett kön, ålder eller utbildningsnivå. Detta tyder på att ekonomiska incitament har förmågan att höja vaccinationsgraden bland människor med alla bakgrunder. Enligt Erik Wengström, professor i ekonomi vid Lunds universitet, tyder resultaten också på att incitamenten ökar vaccinintaget även i nationer med relativt höga immuniseringsgrader, till exempel Sverige.

Kan skicka fel signaler

Forskarna anser också att studiens resultat är särskilt spännande eftersom tidigare forskning är något motsägelsefull: den visar att användning av pengar som lockbete kan driva bättre beteenden, men att ekonomiska belöningar ibland kan vara värdelösa eller ha motsatt effekt. I uppsatsen påpekar de till
exempel att genom belöningar riskerar man att indikera att vaccination är riskabelt, eller att man tävlar
med människors goda vilja att vaccinera sig för att skydda andra, vilket kan leda till färre, snarare än fler,
människor bli vaccinerad.

– Vår forskning visar dock att även mindre monetära incitament, till exempel 200 kronor i det här fallet, kan höja vaccinationsgraden. Men, som Pol Campos-Mercade påpekar, ”våra fynd innebär inte att vi ska betala människor för att vaccineras; vår studie tar inte ställning till om det är etiskt lämpligt eller inte att betala människor för att vaccinera sig.”

Regeringar kan tjäna på det.

Forskarna diskuterar också om det är kostnadseffektivt för regeringar att betala människor för att vaccinera sig i artikeln.
-Även om vi inte gör en mer ingående kostnadsanalys i studien, finns det anledning att tro att den här typen av åtgärder är kostnadseffektiva. Det är logiskt att tro att betala människor för att vaccinera sig blir billigare för samhället, inte minst för att pengarna inte försvinner. Bara från staten till medborgarna överförs de. Dessutom räddar det liv, enligt Pol Campos-Mercade.

Vetenskaplig artikel:
Här kan du ta del av den veteskapliga artikeln som det hänvisas till.