STOCKHOLM – EN STÄNDIGT VÄXANDE STAD

Stockholms invånarantal växer för varje år och med denna behovet av bostäder. Trycket på att vaska fram bostäder i Stockholmsregionen är stort och det sker inte i takt med tillströmningen av människor. Flera nya områden har dock vuxit fram, bland annat Norra Djurgårdsstaden. En annan typ av löpande projekt är underhållning av Stockholms gator, cykelvägar och gångstråk. Vi har valt att undersöka den delen lite närmare.

UNDERHÅLL AV GATOR OCH PARKER

Stockholm växer i stadig takt, vilket är både spännande och naturligt. Med nya områden planeras och byggs infrastruktur, men lika nödvändigt är de att underhålla den befintliga. Breddning av gång-och cykelvägar, nya gatubeläggningar samt underhåll och uppgradering av grönområden är exempel på typiska underhållsprojekt som löper kontinuerligt. Ingenting varar ju för evigt – allt slits ut.

Hur bör såna här projekt organiseras för att skapa en så smidig vardag som möjligt för Stockholms invånare? Sedan länge har det pågått många parallella underhållsprojekt – majoriteten planerade – men en del situationer uppstår akut, till exempel vattenläckor. Det är besvärligt att gräva upp gator – speciellt för berörda invånare – men samtidigt är det nödvändigt om man ska ha en fungerande stad. I målsättning att vara tidseffektiva försöker Stockholm stad att samköra projekt, såsom underhåll av gator och samtidigt installera nya fibernät om det finns sådana planer.

Robin Billsjö från Stockholms trafikkontor betonar vikten av samplanering där tiden är en kritisk faktor. Gemensamma agendor är tänkta att synka, vilket inte alltid är fallet. I dagsläget har Stockholm stad inget system för straffavgifter vid förseningar. Det kan vara en av förklaringarna till att projekt ibland blir ”vilande” och drar ut på tiden. Privata aktörer inom bygg- och underhåll har fullspäckade kalendrar lång tid framöver och då är prioritering oundvikligt. Om tidspress saknas i vissa projekt, prioriteras andra med en mer akut agenda. Att projekt löper parallellt är förståeligt, men många håller kanske med om att det vore skönt om projekttider skulle kunna komprimeras.

VAD TYCKER STANS INVÅNARE?

Vi beslutade att ta pulsen på Stockholms invånare genom en översiktlig undersökning i hur de upplever gatubyggen i innerstan. Enkäten lades ut i ett par forum på Facebook, bland annat ”Vasastan”. Av svaren framkommer att en stor del är innerstadsbor eftersom majoriteten promenerar. Av 154 svar är 96,8 % fast bosatta i Stockholm, varav 63,6 %  kvinnor. Den största åldersgruppen var 25-34 år (27,3 %)  åtföljt av 44-54-år (23,4 %) . Övriga åldersgrupper: 35-44 (15,9 %), 55-64 (14,9 %).

Vi får passa på att be så mycket om ursäkt för att gruppen ”Pensionär” inte fanns med som alternativ. Några anmärkte även på ”ledande” frågor och att enkäten borde visat mer neutralitet. Målsättningen var inte alls att skapa opinion, utan att undersöka den generella inställningen. Med denna målsättning gav vi utrymme för personliga reflektioner i sista frågan – i full anonymitet.

Påverkas din vardag av pågående byggnationer?       På den frågan fick vi blandade svar. 31,8 % svarade att de upplever ”byggkaoset” ganska väl. 20,6 % svarade att de påverkas väldigt mycket på olika sätt, bland annat genom långa bilköer. 16,2 % påverkas inte så mycket eftersom de åker kommunalt. 11,7 % cyklar och störsganska lite av pågående projekt. 5,9 %  tillhör gruppen cyklister som påverkas negativt – genom avstängda gator eller omdirigerad trafik. 6,7 % uttryckte ingen åsikt. 

Vad anser du generellt om Stockholm stads tidsplanering med projekt som pågår samtidigt?

På denna fråga svarade 41,6 % att det verkar råda brist på ordning, struktur i tidplaneringen. 20,8 % svarade att det borde finnas bättre sätt att samordna planeringen. 17,2 % visade förståelse för att det kan uppstå  förseningar och allmänt kaos. 13,6 % svarade att det fungerar bra för deras del och resten uttryckte ingen åsikt. Svaren visar på att drygt 60 % har en kritisk inställning till försenade byggnadsprojekt, vilket kan vara en viktig ögonöppnare för politiker och tjänstemän. 

Undersökningens sista fråga var  reserverad för personliga åsikter. Flera kommentarer uttryckte uppskattning till att Stockholm stad kontinuerligt förbättras och växer, samtidigt som vissa kommentarer påpekade brist på samplanering mellan olika aktörer. Några uttryckte att underhållsprojekt är en naturlig del av en levande urban miljö – något stadsbor måste räkna med om de vill bo i en stad. Några kommentarer uttryckte dock frustration över kvarlämnade säckar med byggskräp och allmän oordning vid byggplatser. 

SAMMANFATTNING

Översiktligt kan vi sammanfatta svaren med att det finns en majoritet som på olika sätt påverkas negativt av ombyggnationer och underhåll i stadsrummet. Därmed ska vi inte glömma bort den förståelse och tolerans som finns för att förseningar kan uppstå. Det som inte ska glömmas bort är komplexiteten i beslutsprocesser samt alla faktorer som ska samverka. Till exempel så är det Stadsbyggnadskontoret som planerar nya bostadsområden med gator, gångstråk och cykelvägar. Exploateringskontoret verkställer dessa och för drift och underhåll är det sedan Trafikkontoret som kopplas in. Trafikkontoret driver ofta underhållsprojekt från planering till genomförande. Avslutningsvis presenterar vi några aktuella ombyggnadsprojekt som kan vara bra för Stockholmsbor att känna till:

https://vaxer.stockholm/projekt/vasagatan-rustas-upp/

https://vaxer.stockholm/projekt/nybroplan-forbattringar-for-gang-och-cykel/

https://vaxer.stockholm/projekt/ny-cykelbana-pa-engelbrektsgatan/

https://vaxer.stockholm/projekt/igeldammsgatan-mariebergsgatan/