STOCKHOLM Att kriminella tvättar stora summor pengar vita har vi hört förut.

Men det du förmodligen inte visste är att länsstyrelsen är noga med att företag inte utsätts för penningtvätt.

Pantbanker och banker kan ligga i farozonen för kriminellas tvätt av pengar, enligt länsstyrelsen i Stockholm. Foto: Tony Gyllenram

Det är på Regeringsgatan, mitt i centrala Stockholm, som länsstyrelsen i Stockholm har sin bas.

Länsstyrelsen har i flera år jobbat mot penningtvätt. 

Myndigheten utreder inte brott mot penningtvätt, men den kontrollerar att verksamhetsutövare, alltså företag och institut, gör vad de är skyldiga att göra för att inte utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Men penningtvätt kan vara svårt att upptäcka. Kriminella försöker att dölja sambandet mellan brott och pengar eller annan egendom. Detta att vinster från brottslig verksamhet – till exempel narkotikabrott, människosmuggling och skattebrott – blir en del av den lagliga ekonomin är ett känt problem både nationellt och internationellt.

Länsstyrelsen har kontroll av bland annat pantbanker, redovisningskonsulter, skatterådgivare, oberoende jurister som erbjuder vissa tjänster, postboxföretag och trustförvaltare. Varuhandlare och konsthandlare omfattas under vissa förutsättningar också av kontrollen, eller tillsynen, som länsstyrelsen uttrycker det.

Verksamhet som drivs enligt pantbankslagen är tillståndspliktig. Övriga verksamheter som står under länsstyrelsens tillsyn är skyldiga att anmäla sin verksamhet till Bolagsverkets register mot penningtvätt.

Om du misstänker att din verksamhet utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism ska du omedelbart rapportera till Finanspolisen hos polismyndigheten.

På spelmarknaden bedöms hotnivån vara allra högst på grund av hög tillgänglighet och möjlighet
att omsätta relativt stora belopp på kort tid.

Förutom banker, där i princip alla pengar som tvättas behöver passera banksystemet
i något skede, är även växlingskontor och varuhandeln de sektorer där risken för penningtvätt är stor. Även spelbolag och fastighetsmäklare som kan utnyttjas för penningtvätt utan att de själva eller inblandade banker upptäcker det. Det framgår av en rapport om den samlade riskbedömningen av
penningtvätt och finansiering av terrorism i Sverige.

Det handlar om stora summor, troligen miljarder, som den organiserade brottsligheten och andra kriminella tvättar rent med olika metoder.

I rapporten Penningtvätt – en nationell riskbedömning från 2013 bedömdes det att cirka 130 miljarder kronor tvättas varje år i det svenska finansiella systemet. I 2019 års nationella riskbedömning nämns ingen summa men den är troligen ännu högre, står det i konsumenternas.se

-Tillsynen är viktig. Vi kontrollerar att verksamhetsutövare vidtar tillräckliga åtgärder för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism, säger Karin Hultman, enhetschef på länsstyrelsen i Stockholm.

I nästa artikel om penningtvätt berättar stockholmstelegrafen.se om vad som kan hända företag som inte följer länsstyrelsens rutiner för att förhindra penningtvätt. Det handlar om flera företag i Stockholm som riskerar kraftiga böter.